SỨC MẠNH CỦA SẮC ĐẸP

Sơ lược:

Có tiền mới làm phiền thiên hạ xưa rồi, bây giờ là mặt đẹp mới làm nhờ vả được cả thế giới =))

CHAPTERS